Charmante Charlie Giveaway

beeld

OFFICIËLE REGELS

GEEN AANKOOP NOODZAKELIJK OM TE GAAN OF WINNEN. EEN AANKOOP OF BETALING VAN ENIGE SOORT ZAL NIET UW KANSEN VAN WINNEN VERHOGEN

1. WINNAARSELECTIE: Winnaars (individueel en gezamenlijk, de “Winnaar”) zullen op of rond 31/11/2017 worden geselecteerd in een willekeurige trekking uit alle in aanmerking komende inzendingen die worden ontvangen. Elke sweepstake is een andere tekening die afzonderlijk moet worden ingevoerd. Alle sweepstakes in deze officiële regels zijn individueel en gezamenlijk de “Sweepstakes.” In het geval de Sponsor geen in aanmerking komende inzendingen ontvangt, heeft de Sponsor het recht om de Sweepstakes te annuleren. Tekening zal worden uitgevoerd door Woman’s Day, wiens beslissingen definitief zijn. Kans om te winnen hangt af van het totale aantal in aanmerking komende inzendingen. In het geval dat Canadezen in aanmerking komen om deel te nemen, zoals gespecificeerd in de onderstaande paragraaf Geschiktheid, en als er een Canadese Winnaar is, moet de winnaar een wiskundige vaardigheidstestvraag correct beantwoorden als voorwaarde voor het ontvangen van de prijs. Belangrijke opmerking: er worden kosten in rekening gebracht voor het bezoeken van de mobiele website in overeenstemming met de voorwaarden van uw serviceovereenkomst met uw provider. Raadpleeg uw draadloze serviceprovider voor uw tariefplan. U moet een smartphoneapparaat gebruiken om deel te nemen via uw mobiele telefoon. Niet alle aanbieders van mobiele telefoons hebben de noodzakelijke service om deel te nemen. Controleer uw telefoonfuncties voor specifieke internetinstructies. Als uw gegevensgebruik groter is dan wat door uw gegevensabonnement wordt toegewezen, kunt u mogelijk extra kosten van uw provider ontvangen. Neem contact op met uw mobiele serviceprovider voor vragen over uw factuur.

2. WINNAARMELDING: Winnaar wordt op de hoogte gebracht binnen één (1) maand na de laatste dag van de Sweepstakes, via e-mail en / of naar goeddunken van de Sponsor, via telefoon of post. In het geval de Winnaar niet reageert op de kennisgeving van de Sponsor of de prijs niet aanvaardt binnen vijf (5) werkdagen na kennisgeving, wordt de prijs geacht te zijn verbeurd en wordt een andere Winnaar gekozen. In het geval dat een of meer potentiële Winnaars niet reageren zoals hierboven vermeld, de prijs verwerpt of nalaat om ondertekende verklaringen of releases te leveren, wordt van deze Winnaar (s) geacht dat deze de prijs verbeurt en de Sponsor een alternatief selecteren Winnaar (s) van de resterende in aanmerking komende deelnemers. Als een andere vervanger (s) evenmin reageert of de prijs weigert, gebruikt de Sponsor een redelijk aantal pogingen om, naar eigen goeddunken, de prijs (prijzen) toe te kennen aan een andere plaatsvervanger (s), maar als hij daartoe niet in staat is, de prijs (prijzen) worden definitief verbeurd en de Sponsor heeft geen verdere aansprakelijkheid in verband met genoemde Sweepstakes. Lijst met Winnaar (s): Stuur voor de naam / namen van de Winnaar (s) een afzonderlijke, aan zichzelf geadresseerde, gefrankeerde enveloppe naar de vrouwententoonstelling 80ste verjaardag sweepstakes winnaarslijst, Hearst Communications, Inc., 300 West 57th Street NY, NY 10019 binnen twee (2) maanden vanaf de datum van de kennisgeving van de winnaar zoals hierboven vermeld.

Charmante Charlie Sweepstakes: Voer begin 12:01 in. A.M. (ET) op 12 augustus 2017, tot en met 11:59 uur P.M. (ET) op 12 oktober 2017 (de “Inschrijvingsperiode”). Ga naar womansday.com/giveaways op een computer of een draadloos apparaat en vul het invoerformulier in en verzend het overeenkomstig de instructies op het scherm. GELIEVE TE MERKEN OP DAT UW INGANG NIET WORDT VOLTOOID TOTDAT U HET OFFICIËLE TOEGANGSFORMULIER HEEFT INGEVULD EN UW CONTACTINFORMATIE HEEFT INGEVOERD. Prijzen & Geschatte verkoopwaarde: Eén (1) winnaar ontvangt een Football Infinity-sjaal van Charming Charlie (ARV: $ 15). Totale ARV van alle toegekende prijzen: $ 15. Elk verschil tussen de vermelde ARV en de werkelijke waarde van de prijs wordt in geen enkele vorm toegekend.

3. INZENDINGEN: Beperking één (1) inzending per persoon per dag voor elke Sweepstakes. Meerdere inzendingen van dezelfde persoon per dag voor dezelfde sweepstakes worden gediskwalificeerd. Inzendingen worden het eigendom van de sponsor en worden niet geretourneerd. Bewijs van inzending vormt geen bewijs van ontvangst. Indien van toepassing worden onleesbaar gemaakte, onnauwkeurige, verloren, te late, verkeerd geadresseerde, onvolledige, verminkte, gefrankeerde of mechanisch gereproduceerde boekingsformulieren of invoerformulieren waarmee is geknoeid, gediskwalificeerd. Online deelnemers moeten een geldig e-mailadres hebben en het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om de sponsor op de hoogte te brengen van elke wijziging in het e-mailadres. Het mobiele telefoonnummer en de aanbieder van draadloze diensten / providers van mobiele deelnemers (indien van toepassing) worden automatisch vastgelegd in de Sweepstakes-database en alle deelname wordt beperkt tot dat telefoonnummer, tenzij de deelnemer de sponsor op de hoogte brengt van een wijziging. Als er een geschil is over de identiteit van een online of mobiele deelnemer, wordt de prijs toegekend aan de geautoriseerde accounthouder van het e-mailadres of de mobiele telefoon. De “geautoriseerde accounthouder” wordt gedefinieerd als de natuurlijke persoon aan wie het e-mailadres of de mobiele telefoon wordt toegewezen door een internetprovider, online serviceprovider, provider, mobiele-telefoonprovider of andere organisatie (bijv. Bedrijf, onderwijsinstelling, enz.). ) die verantwoordelijk is voor het toewijzen van de e-mailadressen voor het domein dat is gekoppeld aan het verzonden e-mailadres of verantwoordelijk is voor het toewijzen van het mobiele telefoonnummer.

4. SUBSIDIABILITEIT: Voor de charmante Charlie Sweepstakes, open voor legale inwoners van de 48 aaneengesloten Verenigde Staten (met uitzondering van Alaska en Hawaii), het District of Columbia en Canada (met uitzondering van Quebec) die de meerderjarigheid hebben bereikt in hun staat of gebied op het moment van binnenkomst . Voor alle andere prijsvragen, open voor legale inwoners van de 50 Verenigde Staten en het District of Columbia, die de meerderjarigheid hebben bereikt in hun staat of gebied van verblijf op het moment van binnenkomst. Wettelijke ingezetenen van Canada (met uitzondering van Quebec) die de genoemde leeftijd in hun provincie hebben bereikt op het moment van binnenkomst komen ook in aanmerking voor deelname. Ongeldig in Puerto Rico en waar wettelijk verboden. Medewerkers van Sponsor, zijn ouders, gelieerde en dochterondernemingen, deelnemende reclame- en promotiebureaus, onafhankelijke beoordelingsorganisaties en prijsleveranciers (en leden van hun naaste familie en / of personen die in hetzelfde huishouden wonen als elke dergelijke werknemer) komen niet in aanmerking.

5. VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING: Onkosten die niet specifiek zijn opgenomen in de prijsbeschrijving en alle belastingen zijn de exclusieve verantwoordelijkheid van de winnaar. Elke prijs wordt toegekend “as is” zonder garantie of garantie, expliciet of impliciet buiten de beperkte garantie van de fabrikant. Geen overdracht, toewijzing of vervanging van een toegestane prijs, behalve de Sponsor behoudt zich het recht voor om een ​​prijs te vervangen voor een item van gelijke of hogere waarde in het geval dat een geadverteerde prijs niet beschikbaar is. De Winnaar moet voldoen aan alle toepasselijke federale, provinciale, provinciale of Canadese landen en lokale wetten, regels en voorschriften. Alle federale, staats- en lokale belastingen en alle andere kosten die niet specifiek in deze Officiële regels zijn voorzien, zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Winnaar. Als de werkelijke winkelwaarde van een Winner-prijs $ 600 of meer is, moet de Winnaar een W9-formulier invullen en de Sponsor zijn sofinummer voor belastingdoeleinden verstrekken. Een IRS-formulier 1099 wordt op naam van de winnaar uitgegeven voor de werkelijke waarde van de ontvangen prijzen. De Sponsor heeft geen verantwoordelijkheid of verplichting jegens de Winnaar of potentiële Winnaar die niet in staat of niet beschikbaar is om prijzen te accepteren of te gebruiken zoals hierin beschreven. Deelnemers gaan ermee akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze Officiële regels en aan de beslissingen van de Sponsor, die definitief en bindend zijn voor alle aangelegenheden met betrekking tot deze Sweepstakes. Winnaar kan worden gevraagd om een ​​verklaring van geschiktheid, een aansprakelijkheidsvrijgave en waar wettelijk toegestaan ​​een publiciteitsverklaring binnen zeven (7) dagen na de datum van de eerste poging tot kennisgeving te ondertekenen en terug te sturen. Het niet naleven van deze deadline kan resulteren in het verbeuren van de prijs en de selectie van een andere Winnaar. Het retourneren van een prijs / prijsmelding als onbestelbaar kan leiden tot diskwalificatie en selectie van een andere winnaar. Winnaar stemt er hierbij mee in dat hij alle documenten die nodig zijn om het auteursrecht over zijn / haar ingezonden item, indien van toepassing, binnen zeven (7) dagen na de datum van de eerste poging tot kennisgeving aan de Sponsor te ondertekenen. Door deel te nemen, verleent de Deelnemer toestemming aan de Sponsor en aan aan haar gelieerde en dochterondernemingen, deelnemende reclame- en promotiebureaus en prijsleveranciers om de inzending van de deelnemer (inclusief een gewijzigde vorm van de inzending), indien aanwezig, te gebruiken voor redactioneel gebruik, advertenties en promotie. doeleinden zonder aanvullende compensatie, tenzij wettelijk verboden. Als afbeeldingen worden ingediend bij de Sponsor als een vereiste voor deelname, komen deelnemers overeen dat zij alle rechten hebben om de ingezonden afbeeldingen te gebruiken en om Sponsor, zijn gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, deelnemende reclame- en promotiebureaus en prijsleveranciers toe te staan de afbeeldingen, zonder enige aansprakelijkheid, voor redactionele, reclame- en promotiedoeleinden. De acceptatie van de prijs door Winnaar betekent bovendien dat de Sponsor en alle gelieerde ondernemingen, deelnemende reclame- en promotiebureaus en prijsleveranciers de naam en / of beeltenis van de Winnaar en biografisch materiaal mogen gebruiken voor redactionele, reclame- en promotiedoeleinden zonder aanvullende compensatie, tenzij bij wet verboden. Door de prijs te accepteren, stemt de winnaar ermee in om de sponsor, zijn reclame- en promotiebureaus en hun respectieve moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, vertegenwoordigers, opvolgers, rechtverkrijgenden, functionarissen, directeuren en werknemers schadeloos te houden voor elk letsel of schade veroorzaakt of geclaimd veroorzaakt door deelname aan de Sweepstakes of acceptatie of gebruik van de prijs. De sponsor is niet verantwoordelijk voor enige druk, typografische, mechanische of andere fout bij het afdrukken van de aanbieding, het beheer van de Sweepstakes of bij de bekendmaking van de prijs.

6. INTERNET / MOBIEL: De sponsor is niet verantwoordelijk voor elektronische transmissiefouten resulterend in weglating, onderbreking, schrapping, defect, vertraging in verrichtingen of transmissie, diefstal of vernietiging of ongeoorloofde toegang tot of wijzigingen van ingangsmaterialen, of voor technische, netwerk, telefoonapparatuur, elektronisch, computer, hardware- of softwarestoringen of -beperkingen van welke aard dan ook, of onnauwkeurige overdrachten van of het niet ontvangen van toegangsinformatie door Sponsor of presentator vanwege technische problemen of verkeerscongestie op internet, op een website of via de mobiele telefoon of een combinatie daarvan . Als om welke reden dan ook het internet- of mobiele-telefoongedeelte van het programma niet kan functioneren zoals gepland, inclusief infectie door computervirus, bugs, knoeien, ongeautoriseerd ingrijpen, fraude, technische storingen of andere oorzaken die van invloed zijn op de administratie, veiligheid, eerlijkheid, integriteit of correct verloop van deze Sweepstakes, de Sponsor behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de Sweepstakes te annuleren, te beëindigen, aan te passen of op te schorten. De Sponsor behoudt zich het recht voor om winnaars te selecteren uit in aanmerking komende inzendingen die zijn ontvangen vanaf de beëindigingsdatum. De sponsor behoudt zich verder het recht voor om een ​​persoon te diskwalificeren die het toegangsproces saboteert. De sponsor kan een deelnemer verbieden deel te nemen aan de Sweepstakes als hij vaststelt dat de deelnemer de legitieme werking van de Sweepstakes probeert te ondermijnen door vals spelen, hacken, misleiding of andere oneerlijke spelpraktijken of van plan is andere deelnemers te misbruiken, te bedreigen of lastig te vallen. Let op: Elke poging van een deelnemer om opzettelijk een website te beschadigen of de legitieme werking van de Sweepstakes te ondermijnen, is een overtreding van de strafrechtelijke en burgerlijke wetten. Mocht een dergelijke poging worden ondernomen, behoudt de sponsor zich het recht voor om een ​​schadevergoeding te eisen van een dergelijke deelnemer aan de volledige reikwijdte van de wet.

7. GESCHILLEN / RECHTSKEUZE: Tenzij het verboden is, stemt elke deelnemer ermee in dat: (1) alle geschillen, claims en acties die voortkomen uit of verband houden met deze of een prijs toegekend individueel worden opgelost, zonder toevlucht te nemen tot enige vorm van groepsactie, en uitsluitend door staats- of federale rechtbanken gelegen in New York, NY, (2) alle claims, vonnissen en beloningen zijn beperkt tot werkelijk gemaakte contante kosten, maar in geen geval advocatenhonoraria; en (3) geen punitieve, incidentele, speciale, gevolg- of andere schade, inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst kan worden toegekend (gezamenlijk “Speciale Schade”), en (4) deelnemer doet hierbij afstand van alle rechten op het claimen van Speciale Schade en alle rechten op hebben dergelijke schade vermenigvuldigd of verhoogd. De wetgeving van de staat New York, zonder verwijzing naar de rechtskeuzevoorschriften van New York, regeert de Sweepstakes en alle aspecten die daarmee verband houden.

8. SPONSOR: De sponsor van deze Sweepstakes is Hearst Communications, Inc., 300 W. 57th Street, New York, NY 10019.

Loading...